कोकणी बातम्या – 30 जानेवारी 2023

भुंयगत वीज केबल घालपाक जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्याची परवानगी

ता. 30 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान पेडणे म्हालातल्या एनएच-66 धारगळ ते इलेक्ट्रॉनीक सीटी तुयें मेरेन तिवाडो, मानसवाडो मार्गान 33/11 केव्ही भुंयगत वीज केबल घालपाक परवानगी दिल्या. भुंयगत वीज केबल घालपाचे काम 31 मे 2023 मेरेन पुराय करपाचे तशेंच येरादारीक आडखळ जावची न्हय म्हूण आवश्यक वेवस्था करपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/106

 

रस्तो बंद दवरपाचो आदेश

ता. 30 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या शिवोले ग्रामपंचायत क्षेत्रात सोडये वाठारात होली क्रॉस स्कुलावटेनच्या मार्णा रस्त्यासावन सध्याच्या जोड रस्त्याचे दुरूस्ती काम करपाखातीर हो रस्तो 31 मे 2023 मेरेन येरादारीक बंद दवरपाचो आदेश दिला. तशेंच येरादारीक सूचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/107

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 जानेवारी 2023

ता. 31 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन करमळी ग्रामपंचायत, सकलेभाट सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/104

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 जानेवारी 2023

ता. 31 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन मळार, गांधी पार्क, सांतारभाट, आंबय, बेलसूर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 31 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही कुरबानी बार्र फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सातेरी देऊळ, एसएपी जीम आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/105

 

मुख्यमंत्र्यान हुतात्म्यांक आर्गां ओपली

ता. 30 जानेवारी 2023

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या आझाद मैदाना वयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र दवरून भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जांणी आपल्या जीणेचो त्याग केलो तांच्या उगडासाक आर्गां ओपली.

मुखेल सचिव श्री. पुनीत कुमार गोयल, पुलीस म्हासंचालक जसपाल सिंग आनी हेर मानेस्तांनीय हुतात्म्यांक आर्गां ओपली. पुलीस पंगडान शस्त्र सलामी दिली आनी पुलीस बॅण्ड पंगडान लास्ट पोस्टची धुन वाजयली. बाल भवनाच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्ती गीतां सादर केली.

स्वातंत्र्य सैनिक, सरकारी सचीव आनी अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/103

Skip to content