नवीन शिक्षण धोरण सुलभता आनी गुणवत्तेचेर आधारीत आसा- मुख्यमंत्री

ता. 25 जानेवारी 2023

राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान आयज सांखळी हांगाच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयांत “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- 2020” ह्या विशयाचेर आयोजीत राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाले.

ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नवीन शिक्षण धोरण सुलभता, समानता, गुणवत्ता आनी जबाबदारी ह्या  चार स्तंभांचेर आधारीत आशिल्ल्याचें सांगून राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणी खातीर सगळ्यांचे  सहकार्य म्हत्वाचे आशिल्ल्याचें म्हणले.

राज्यांतल्या शिक्षण वेवस्थेत सुधारणा करपाखातीर सरकार अनेक उपक्रम राबयता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  हे एक भोवव्यापक शिक्षणीक आराखडो आसून  भारतातल्या शिक्षण पद्दतीत सुधारणा आनी पुनरुज्जीवन करप हो ह्या धोरणाचो उद्देश आसा. हे धोरण चड प्रभावी करपाखातीर शिक्षण तंज्ञांनी विधायक सूचोवण्यो आनी अभिप्राय दिवपाची मागणी मुख्यमंत्र्यान  केली. शिक्षणीक मळावयल्या जाणकारांच्या सहकार्यान  ह्या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करप शक्य आशिल्ल्याचेंय तांणी सांगलें.

ह्या वेळार सांखळीच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री जी. मेंडिस, शिक्षण संचालक श्री. शैलेश झिंगडे, एससीईआरटीचे श्री नागराज होन्नेकरी आनी असोसिएट प्रो. श्री गोपाल प्रधान उपस्थित आशिल्लें.

सुरूवातीक श्री नागराज होन्नेकरी हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. श्री गोपाल प्रधान हांणी निमाणे उपकार मानले.  सुभाष जाण हांणी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/89

Skip to content