कोकणी बातम्या – 25 जानेवारी 2023

थिवीतल्या उदकास्रोत खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर

ता. 25 जानेवारी 2023

उदकास्त्रोत खात्यान थिवी हांगाच्या पालवी अभियंता कचेरीचे स्थलांतर कारासवाडा म्हापसा हांगाच्या टी. आय. पी. प्रकल्पातल्या “काडा” इमारतीत केला, हाची संबंदीतांनी नोंद घेवची.
म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/90

सांतिनेज हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर

ता. 25 जानेवारी 2023

भौशीक बांदकाम खात्यान सांतिनेज हांगा उजो पालोवपी दळासामकार सरकारी गॅरेजीत कार्यरत आशिल्ल्या कार्यकारी अभियंता कचेरीचे स्थलांतर आल्तिन पणजी हांगाच्या सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजी फाटल्या इमारतीत केला, हाची संबंदीतांनी नोंद घेवची.
म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/91

सरकारी फार्मांतल्या फळझाडांची पावणी

ता. 25 जानेवारी 2023

 जनावरां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन ता. 31 जानेवारी 2023 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर कोपार्डे सत्तरी हांगाच्या  गोरवां सांबाळ फार्मातल्या काजू, माड आनी आंब्यांच्या झाडांची पावणी करपात येतली. झाडांची पावणी मार्च 2023 ते फेब्रुवारी 2026  मेरेनच्या काळाखातीर आसतली.

फार्मात 50 आंब्याची झाडां, 50 काजूची  झाडां आनी 96 माडाची झाडां आसात. पावणेक इत्सुक आशिल्ल्यांनी झाडांची पळोवणी करपा खातीर कामाच्या दिसानी सकाळी 9.00 ते 11.00 आनी दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.00 ह्या वेळेत फार्मात भेट दिवची.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/86

वीज पुरवण खंडीत

ता. 25  जानेवारी 2023

ता. 27 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन धारेश्वरी, गुरखे, राधिका स्टोन क्रशर, तळसाय, अडुळशें, गवळीवाडो  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 28 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही बोणबाग आनी 11 केव्ही इंडस्ट्री फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गुरूकृपा, आशेंवाडो, देवारी, बालडय, मेस्तावाडो, दत्तगड, कासरवाडो, बोणबाग, बेतोडा उद्देगीक वसणूक  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/87

Skip to content