वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 जानेवारी 2023

ता. 23 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही मांगूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वरूणापूरी, साईनगर, धाकतळें आनी फकिरगल्ली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/80

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 जानेवारी 2023

सांगे वीज विभागाक झाड कातरपाचे काम करपाचे आशिल्ल्यान ता. 20 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत करपात येतली आनी त्याखातीर वयल्या काळात पानगाळ, दांडो, सोलये आना खरखटेगाठी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/79

Skip to content