वीज पुरवण खंडीत

वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 जानेवारी 2023

ता. 19 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही शिवोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन तारचीभाट, टेलिफोन एक्सचेंजीलागी, ओल्ड एसबीआय, तार, ओशेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/71

वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 जानेवारी 2023

ता. 20 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही बोणबाग फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन दत्तगड, कासारवाडो, बोणबाग, वैद्यनगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/72

Skip to content