कला आनी संस्कृती संचालनालयावतीन प्रयोगसांज महोत्सवाचे आयोजन

ता. 18 जानेवारी 2023

कला आनी संस्कृती संचालनालयान राजीव गांधी कला मंदीर, फोंडे, रवींद्र भवन, मडगांव आनी रवींद्र भवन, सांखळी हांगा 20 ते 22 जानेवारी 2023 मेरेन “प्रयोगसांज महोत्सवाचे” आयोजन केला.

20 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनात दशावतार आनी स्पाईन, फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात विरगाथा आनी मै नाटकवाला आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात सोल टू सोल आनी मि आणि… नाटकाचो प्रयोग जातलो.

21 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनात सोल टू सोल आनी मि आणि… , फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात दशावतार आनी स्पाईन आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात विरगाथा आनी मै नाटकवाला ह्या नाटकाचो प्रयोग जातलो.

22 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनात विरगाथा आनी मै नाटकवाला, फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सोल टू सोल आनी मि आणि… आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात दशावतार आनी स्पाईन सोल टू सोल आनी मी आणि.. नाटकाचो प्रयोग जातलो.

नाटकांच्या प्रयोगांक प्रवेश फुकट आसून कला मोगी, नाट्य कलाकार आनी लोकांनी मोठ्या संख्येन नाटकांचे प्रयोग पळोवपाक येवचे, अशें कला आनी संस्कृती संचालनालयान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/73

Skip to content