वीज पुरवण खंडीत

ता. 17 जानेवारी 2023

ता. 18 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही माद्रें फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माद्रें पंचायत क्षेत्रातल्या मराठवाडो, आम्रपाली, जुनसवाडो आनी हरमल पंचायत क्षेत्रातल्या दांडो गिरकरवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/65

वीज पुरवण खंडीत

ता. 17 जानेवारी 2023

ता. 21 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही वास्को शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नगरपालिके लागीचो वाठार, भाजी मार्केट, मॉडर्न मार्केट, वास्को पुलीस स्टेशन वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/66

Skip to content