नॅट /सॅट परिक्षेखातीर इत्सूक उमेदवारांखातीर मार्गदर्शन सत्र

ता. 17 जानेवारी 2023

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन आयोजीत केल्ली संगणक आदारीत नॅट- NET आनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठान आयोजीत केल्ली सॅट-SET परिक्षा दिवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांखातीर उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजीत करपात येतलो. फाटल्या 4 वर्सांत 92 विद्यार्थी युसीजी नॅट/जेआरएफ खातीर पात्र जाल्यात. तशेंच 59 विद्यार्थी सॅट परिक्षेखातीर पात्र जाल्यात.

नॅट/सॅट मार्गदर्शन सत्रांचो लाव घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांनी https://forms.gle/qwnP9GHDz4RkvQyy5. चेर गुगल फॉर्मातल्यान आपली म्हायती भरची. गुगल फॉर्मातल्यान आपली पुराय म्हायती सुपूर्द करपाची निमणी तारीख 23 जानेवारी 2023 आसा. उपरांत आयिल्ल्या अर्जांचो विचार जावचो ना. सर्वसामान्य उमेदवारांखातीर 1000/- रूपया जाल्यार ह्या पयली नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हजर राविल्ल्यांक 300/- रूपया, ओबीसी उमेदवारांखातीर 500/- रूपया जाल्यार ह्या पयली नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हजर राविल्ल्यांक 250/- रूपया, पीडब्लु उमेदवारांखातीर 250/- रूपया जाल्यार ह्या पयली नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हजर राविल्ल्यांक 150/- रूपया, एससी/एसटी उमेदवारां खातीर 150/- आनी ह्या पयली नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हजर राविल्ल्यांक 100/- रूपया नोंदणी शुल्क आसा. नोंदणी शुल्क उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयात रोख भरपाक जाय.

अर्ज, जातीचो दाखलो, विद्यार्थ्याचे वळखपत्र, नोंदणी शुल्क भरिल्ल्याची पावती आनी हेर म्हायती तपासल्या उपरांत 24 जानेवारी 2023 सावन उच्च शिक्षण संचालनालय , सांख्यिकी विभाग, दुसरो माळो, एस7-ए एसीईआरटी इमारत, पर्वरी हांगा नोंदणी कार्ड जारी करतले. नोंदणी कार्डा खातीर दोन फोटो दिवपाक जाय. नोंदणी कार्ड व्हरपाची निमणी तारीख 27 जानेवारी 2023 आसा. जांणी ह्या पयलीच्या मार्गदर्शन सत्रांक नांवनोंदणी केल्ली आसा आनी जांचे कडेन उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्ले नांवनोंदणी कार्ड आसा, तांणी गुगल फॉर्म भरचे न्हय, तांणी आपल्या पोरण्या नांवनोंदणी कार्डाचे नुतनीकरण करपा खातीर उच्च शिक्षण संचालनालय कार्यालयांत संपर्क करचो.

30 जानेवारी 2023 ते 19 फेब्रुवारी 2023 मेरेन पेपर-1 ची वट्ट 24 मार्गदर्शन सत्रां जातली. काम करपी उमेदवारांखातीर शेनवार आनी आयताराक वेगळी मार्गदर्शन सत्रां जातली.

पेपर-2 खातीर कार्यक्रमाचे वेळापत्रक आनी विशयांप्रमाण मार्गदर्शकांची नांवां आनी तांचो संपर्क नंबर नोंदणी कार्डा जारी करपाच्या वेळार दितले.

चड म्हायती खातीर सुभाष गांवकर- मो. 9923484696 वा एन्थनी फेर्राव-मो. 9822585141 हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/68

Skip to content