आयच्यान राज्यांत कोविशिल्ड वासिनीकरण मोहिम

ता. 17 जानेवारी 2023

कोविडाचो नवीन व्हेरियंट सापडपा वांगडाच संवसारात कोवीड-19 च्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर भलायकी सेवा संचालनालयांन आयज ता. 18 जानेवारी 2023 सावन राज्यांत कोविशिल्ड वासिनीकरण मोहिम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे अंतर्गत काणकोण, सांखळी, पेडणे, केपे, फोंडे, चिंबल, मडगांव, वास्को, पणजी, म्हापशें भलायकी केंद्र आनी गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी हांगा फुकट कोविशिल्ड वासीन दितले.

ह्या मोहिमेतल्यान 18 वर्सां आनी त्या वयल्या पिराय गटातल्या व्यक्तिंक पयलो डोज, दुसरो डोज आनी दुसरो डोज घेवन 6 म्हयने पुर्ण जाल्ल्यांक खबरदारीचो डोज दितले. 9 फेब्रुवारी 2023 वा स्टॉक सोपमेरेन प्रत्येक बुधवाराक सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 आनी शेनवाराक सकाळी 9.00 ते दनपारां 12.00 ह्या वेळेत कोवीड डोज दितले. लोकांनी निमाणो डोज घेतिल्ले कार्ड आनी वळखपत्रासयत लागीच्या भलायकी केंद्रात वा हॉस्पिटलात वचून पयलो वा दुसरो वा खबरदारीचो कोवीड वासिनाचो डोज घेवचो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/69

Skip to content