Konkani News- January 6, 2023

मतदार वळेरी निरीक्षक लोकांखातीर उपलब्ध

ता. 6 जानेवारी 2023

भारतीय वेंचणूक आयोगान सचीव (महसूल) आनी विभागीय आयुक्त, गोंय श्री. संदीप जाकिस (आयएएस) हांची गोंय राज्याखातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. 1 जानेवारी 2023 ही पात्र तारीख धरून उजळणी केल्ल्या मतदार वळेरीविशीं लोकांच्यो कसल्योय कागाळीं आनी निवेदनां आसल्यार ती स्विकारपा खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक ता. 12 जानेवारी 2023 दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या परीशद सभाघरात उपलब्ध आसतले. तशेंच लोकांनी चेंबर नं. 205, 3 माळो, सचिवालय, पर्वरी हांगा तांच्या कार्यालयात (फोन नं. 0832-2419420, 2419646) संपर्क करपाक जाता.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/27

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 6 जानेवारी 2023

कुंकळ्ळी ते केआरसी बाळ्ळी उपकेंद्रा मेरेन नवीन उबारिल्ली 220 केव्ही वीज वाहिनी आनी जोडून आशिल्ली हेर वीज यंत्रणां ता. 9 जानेवारी 2023 दिसा चालू करतले आनी त्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/28

वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 जानेवारी 2023

ता. 7 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन वासुदेव नगर, हिल व्हिव्ह रेजिडन्सी, रोलिंग मिल, वाठादेव, ज्योतिबा नगर, पीडब्ल्युडी ऑफिस, मुळावे भलायकी केंद्र, कातरवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/29

Skip to content