वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 जानेवारी 2023

ता. 9 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन मळार, गांधी पार्क, सांतारबाट आनी दिवाडी गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 10 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/31

Skip to content