नौदळाचे फारपेट प्रशिक्षण – नाविकांक शिटकावणी

ता. 6 जानेवारी 2023

नौदळान ता. 13 जानेवारी 2023 दिसा हेडलॅण्ड सडा-मुरगांव हांगा नौदळाच्या जवानांखातीर सकाळी 9.00 ते दनपारा 1.00 वरामजगती फारपेट सराव प्रशिक्षण आयोजीत केला. मुरगांव हेडलॅण्ड सडासावन दर्यावटेनच्या 15 मैल वाठारामेरेन फारपेट सराव जातलो आनी ह्या वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसतले. ते खातीर फारपेट सरावाच्या काळात बोटी, बार्जी आनी हेर नाविकांनी धोक्याच्या दर्या वाठारांत प्रवेश करचो न्हय, अशें कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/30

Skip to content