Konkani News- January 5, 2023

पेडे हांगा सर्व्हिस रस्तो येरादारीक बंद

ता. 5 जानेवारी 2023

पायपलायनीचे दुरूस्ती काम करपा खातीर ता. 7 जानेवारी 2023 दिसा सकाळी 10.00 ते रातची 10.00 मजगती पेडे हांगा श्री. एँथनी डिसोझा हांच्या घरा लागी सर्व्हिस रस्तो येरादारीक बंद आसतलो. ह्या वेळेत थिवीच्यान पणजी वटेन वचपी येरादारी कामरखाजन रस्त्यान आनी म्हापसा शारा वटेन वचपी येरादारी कारासवाडा फ्लायवोव्हरा सकयल्या रस्त्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/23

रम्बलर स्ट्रिप्स घालपाचो आदेश

ता. 5 जानेवारी 2023

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान धारबांदोडा तालुक्यातल्या दाबाळ पंचायत क्षेत्रात करमणे दाबाळ आनी सावर्डे वटेन वचपी जोड रस्त्यांच्या सावरगाळ जंक्शनार आठ रम्बलर स्ट्रिप्स घालपाचो आनी तांबडे ब्लिंकर बसोवपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/24

स्पिडब्रेकर/ रम्बलर स्ट्रिप्स घालपाचो आदेश

ता. 5 जानेवारी 2023

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान फोंडा तालुक्यातल्या बेतकी खांडोळा ग्राम पंचायत क्षेत्रात देवळाय कॉलनी वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर जंक्शनासावन 10 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर, आमोणा वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर निवासी प्लॉट न. 9 लागीच्या जंक्शनार धा रम्बलर स्ट्रिप्स, देवळाय कॉलनी जंक्शनार मुखेल रस्त्यार एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर आनी 15 रम्बलर स्ट्रिप्स घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/25

Skip to content