वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 डिसेंबर 2022

ता. 29 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही साळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन साळ वयलोवाडो, साळ उपकेंद्रालागी, धेंपो डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 29 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही इब्राम्पूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन वाकार येवजण आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/813

वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 डिसेंबर 2022

ता. 28 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही सुपर मार्केट डीटीसी, सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सुपर मार्केट, हाऊस ऑफ कोमो, धारवाडकर गॅरेज, डान्स स्कुल इंटरनॅशनल, रिचिस मिनी मार्ट, देवश्री एन्क्लेव्ह आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 29 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही लिला डीटीसी, सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सांताकृज चॅपेल सुकुर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/814

बाणस्तारी पूल ते मेरशी जंक्शन मेरेन अवजड येरादारीचेर प्रतिबंद

ता. 27 डिसेंबर 2022

उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान बाणस्तारी पूल ते मेरशी जंक्शन मेरेन अवजड येरादारीचेर प्रतिबंद लागू करपी आदेश जारी केला. ह्या रस्त्यार ता. 5 जानेवारी 2023 मेरेन दनपारां 12.00 ते रातची 9.00 मेरेन अवजड आनी मल्टी एक्सेल वाहनांक येरादारी करपाक बंदी आसतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/815

Skip to content