वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 15 डिसेंबर 2022

तिसवाडी म्हालातल्या एला ओल्ड गोवा हांगा मे. अडवलपालकर कन्स्ट्रक्शन एण्ड रिसॉर्टालागी नवीन उबारिल्ले 630 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 17 डिसेंबर 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/792

Skip to content