नागरी सेवा बॅडमिंटन सर्तीचे आयोजन

ता. 15 डिसेंबर 2022

खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान दादले आनी बायलांखातीर राज्य पांवड्याचेर नागरी सेवा बॅडमिंटन सर्तीचे आयोजन केला. सर्त ता. 26 आनी 27 डिसेंबर 2022 दिसा मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडिएम हॉल, नावेली साश्ट हांगां जातली.

सरकारी खात्यांनी नियमीत कर्मचारी म्हूण काम करपी इत्सुक खेळगड्यांनी एपीईओ श्री. दिनेश देसाय (7038188628) वा टीएसओ श्री. मथन आडपयकार (8080027034) हांचे कडेन संपर्क करचो. खेळगड्यांनी 26 डिसेंबर 2022 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर खात्याचे वळखपत्र आनी खेळां सामानासयत सर्तीच्या थळार हजर रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/790

Skip to content