वीज पुरवण खंडीत

वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 डिसेंबर 2022

ता. 15 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडरावयल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन गंगानगर, काराय, भाटी, पंडगाळ, काराय चर्च, वाजे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन बेतकी, खाजोर्डा आनी तिशें वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/781

वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 डिसेंबर 2022

ता. 14 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही कुळे फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन कुळे बाजार, तांबडीमळ, सौजामळ, हॉस्पिटल, कुळे मैदान, पिंपळमळ, करोंजळ, सोनावळी, वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/782

Skip to content