वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 डिसेंबर 2022

ता. 7 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सापेद्र, शेख हसन, तांबा, वाघनगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/759

Skip to content