Konkani News- December 5, 2022

9 डिसेंबराक मतदान जावपी पंचायत प्रभागांतल्या कामगांर मतदारांक भरपगारी सुटी

ता. 5 डिसेंबर 2022

पेडणे म्हालातल्या हळर्ण, कासरवर्णे आनी चांदेल-हंसापूर पंचायतीच्या वेंचणूकेखातीर ता. 9 डिसेंबर 2022 दिसा मतदान जावपाचे आसून ग्रामपंचायत प्रभागातले मतदांर आशिल्ले कामगांर म्हळयार उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगांर मतदारांक ता. 9 डिसेंबर 2022 दिसा सरकारान भरपगारी सुटी जाहिर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/754

तिळारी प्रकल्पातल्यान शेती खातीर उदका पुरवण बंद

ता. 5 डिसेंबर 2022

वर्सुकीं दुरूस्ती कामाखातीर तिळारी प्रकल्पाचे दोनीय कानाल तात्पुरते बंद केल्यात आनी त्या खातीर पेडणे, बार्देस आना दिवचल म्हालात शेती आनी हेर वापराखातीर उदका पुरवण कानालांचे दुरूस्ती काम पुराय जाय मेरेन जावची ना. पुण ह्या म्हालांतल्या पिवपाच्या उदका खातीर चांदेल (पेडणे) आनी अस्नोडा (बार्देस आनी दिवचल) उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान पर्यायी वेवस्था केल्ली आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/755

Skip to content