वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 डिसेंबर 2022

ता. 7 आनी 9 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन शेटीमळ, मरड, रिलायन्स डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/751

वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 डिसेंबर 2022

ता. 6 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही अडवलपाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गांवकरवाडो, कोळमवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 7 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही कुडचीरे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुडचीरे, देऊळवाडो, भटवाडी, सातेरकरवाडो, पलतडवाडो, तळीवाडो, नायगिणी, पोडोशे, धाटवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 8 डिसेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गणेशनगर, खोरीवाडो, पायपां फॅक्टरी, सेंट क्लारा चर्च, अस्नोडा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/752

नाविकांक सुचोवणी

ता. 5 डिसेंबर 2022

वसई-विरार ओपन वॉटर सी स्विमिंग फाऊंडेशन हांच्या वतीन गेटव्हे ऑफ इंडिया (मुंबय) ते दोनापावला (गोंय) मेरेन वर्ल्ड लॉंगेस्ट ओपन वॉटर सी स्विमिंग मोहिमेचे आयोजन करपात येतले.

ता. 10 डिसेंबर 2022 दिसा सकाळी 10.45 वरांचेर गेटव्हे ऑफ इंडिया (मुंबय) हांगाच्यान पेंवपा मोहिमेक सुरूवात जातली आनी ता. 15 डिसेंबर दिसा सांजेच्या सुमार 6.00 वरांचेर मोहिम दोनापावला (गोंय) पावतली आनी सांजेच्या 7.00 वरांचेर दोनापावलाच्यान परतून ता. 21 डिसेंबर दिसा सांजेच्या 4.00 वरांचेर वसई फोर्ट मुंबय पावतली आनी मोहिमेचो समारोप जातलो.

ते खातीर वयल्या उदका मार्गान येरादारी करपी सगळ्यों बार्जीं, प्रवासी लाँची, क्रुईज बोटी, उदकाखेळ बोटी, पनेळ, फेरीबोटीं, नुस्तेमारी बोटीं, आनी हेर यांत्रिकीं आनी बिनयांत्रिकीं नाविकांनी वयल्या दिसा खबरदारी घेवन सवकसायेन येरादारी करची. तशेंच गस्त बोटीकडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/753

Skip to content