वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 नोव्हेंबर 2022

ता. 11 नोव्हेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही आश्वे केबल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मधलामाज, देसाय नगर, रोझरी चर्च, न्यु वाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/687

Skip to content