वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 नोव्हेंबर 2022

ता. 8 नोव्हेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही पणसामळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सावडीमळ, पाजीमळ, विकासनगर, कारमोणे, फुट्टेमळ, उगें, बाडेमळ, चिरेबांद, पणसामळ, मावळिंगे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/682

Skip to content