आंबावली – बाळ्ळी रस्त्यावयल्या येरादारीत बदल

ता. 4 नोव्हेंबर 2022

वीज यंत्रणेचे काम करपा खातीर ता. 7 नोव्हेंबर 2022 दिसा सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.30 वरां मजगती आंबावली आनी बाळ्ळी मजगतीच्या रस्त्यावयली येरादारी घोडके हांगाच्यान दुसऱ्या मार्गान वळोवपात येतली. वाहन चालकांनी ह्या बदलाची नोंद घेवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/683

Skip to content