वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 नोव्हेंबर 2022

ता. 3 नोव्हेंबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन एसएफएक्स-1, एसएफएक्स-2, दोतोरभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 3 नोव्हेंबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही कदंबा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन एडमर, राजदीप बिल्डिंग, पेरीभाट, गोवा बाजार, आयसीएआर कॉलनी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/677

वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 नोव्हेंबर 2022

ता. 4 नोव्हेंबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन कुंकळ्ळी नगरपालिका वाठार, मुरीडा, दांडोरा, आदिबांद, कुंकळ्ळी बाजार, कुळवाडो, सावरकट्टो, मास्कोणी, देमानी, भिवसा, कोटामळ, झुल्फाशेत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/678

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 2 नोव्हेंबर 2022

तिसवाडी म्हालातल्या पानेली ओल्ड गोवा हांगा रविराज रमेश चोडणकर प्रकल्पालागी नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 2 नोव्हेंबर 2022 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/679

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 2 नोव्हेंबर 2022

सांगे म्हालातल्या मळकर्णे पंचायत क्षेत्रातल्या मळकपण हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 3 नोव्हेंबर 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/680

Skip to content