सांकवाळ वीज उपकेंद्राच्या फिडरांवयल्यान वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 नोव्हेंबर 2022

ता. 3 नोव्हेंबर 2022 दिसा सांकवाळ उपकेंद्राच्या वेगवेगळ्या फिडरांचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपात येतले आनी त्या खातीर 33 केव्ही विमानतळ फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते 10.00 वरां मेरेन विमानतळ वाठार, 33 केव्ही पीटीआर-4 फिडरावयल्यान सकाळी 10.00 ते 11.30 वरां मेरेन सांकवाळ आयडीसी, एम. ई. एस. कॉलेज आनी सरभोवतणचो वाठार, 33 केव्ही एमपीटी-1आनी 33 केव्ही एमपीटी-2 फिडरावयल्यान सकाळी 11.00 ते 12.00 वरां मेरेन कदंबा उपकेंद्र, हार्बर उपकेंद्र, एचटीसी हंसा, 33 केव्ही पीटीआर-3 फिडरावयल्यान सकाळी 12.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन शिंदोळी, सांकवाळ पंचायत आनी सरभोवतणचो वाठार, , 33 केव्ही एमईएस फिडरावयल्यान दनपारां 1.00 ते 1.30 वरां मेरेन एचटीसी ताजसेट्स, मॉडर्न नेस्ट, 33 केव्ही पीटीआर-1 फिडरावयल्यान दनपारां 2.00 ते 2.30 वरां मेरेन दाबोळी, चिकोळणा, बोगमाळो वाठार, 33 केव्ही पीटीआर-2 फिडरावयल्यान दनपारां 2.30 ते 3.00 वरां मेरेन दाबोळी, आसय डोंगरी, 33 केव्ही नोफ्रा फिडरावयल्यान दनपारां 3.00 ते 3.30 वरां मेरेन एचटीसी नोफ्रा, 33 केव्ही माजोर्डा-2 फिडरावयल्यान सांजेची 3.30 ते 4.00 वरां मेरेन एचटीसी जुवारी आनी 33 केव्ही बीट्स फिडरावयल्यान सांजेची 4.00 ते 4.30 वरां मेरेन एचटीसी बीट्स वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/676

Skip to content