वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 22 ऑक्टोबर 2022

काराशिरामळ आगोंद, काणकोण हांगा सरकारी मुळाव्या शाळेलागी नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही वीज यंत्रणां तशेंच देवबाग आगोंद काणकोण हांगा सेंट आना चर्चीलागी नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 21 ऑक्टोबर 2022 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/648

Skip to content