वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 ऑक्टोबर 2022

ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही पिसुर्ले आयडीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन होंडा उद्देगीक वसणूक वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा दिसा 33 केव्ही वाळपय आयडीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन पुनिश्का इंजेक्टिबल, एलस्टिल मोड्युलर आनी एजीसीएल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/600

वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 ऑक्टोबर 2022

ता. 3 ऑक्टोबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोडये ग्राआमपंचायत, पिळींबी, बांकारवाडो, ट्रोपा, मायणा, सोडये बाजार, आफ्रामेंतवाडो, गावसावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 3 ऑक्टोबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही नेरूल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन फोर्तावाडो, नेरूल, टिटोवाडो, दनाडी, भाटयेर, फिरगेभाट, आंबेखण, वेरे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/601

वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 ऑक्टोबर 2022

ता. 3 ऑक्टोबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी-2 फिडर नं. 16 चेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वयल्या फिडरावयल्यान वीज पुरवण जावपी आयडीसी तल्या 33 केव्ही गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/602

Skip to content