2 ऑक्टोबराक “ड्राय डे” -राज्यात सोरो विक्री बंद

ता. 30 सप्टेंबर 2022

अबकारी आयुक्ताच्या कार्यालयान ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा महात्मा गांधी जयंती दिसा राज्यांतली परवानो आशिल्ली सगळीं सोरो विक्री दुकानां आनी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/593

पारंपारीक आकाशकंदील तयार करपाची कार्यशाळा

ता. 30 सप्टेंबर 2022

कला आनी संस्कृती संचालनालयान पारंपारीक आकाशकंदील तयार करपाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा 10 ते 15 ऑक्टोबर 2022 मेरेन दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.30 मेरेन घेतले. गोंयांतले नामनेचे हस्तकलाकार श्री. आनंद नार्वेकर हे कार्यशाळेत मार्गदर्शन करतले.

ह्या कार्यशाळेत 15 वर्सां पिराये वयले इत्सुक वाटो घेवपाक शकता. इत्सुकांनी प्रवेश अर्जा खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन, पाटो पणजी हांगा संपर्क करचो. कार्यशाळेखातीर 100/- रूपया प्रवेश शुल्क आकारतले. ह्या कार्यशाळेत 40 प्रशिक्षणार्थ्यींक प्रवेश दितले.

पुराय भरिल्ले अर्ज 7 ऑक्टोबर 2022 मेरेन कला आनी संस्कृती संचालनालयात सुपूर्द करपाक जाय. चड म्हायतीखातीर 0832-2404630/631 ह्या फोन नंबराचेर संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/594

महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रमानिमतान पोरण्या गोंया येरादारीत बदल

ता. 30 सप्टेंबर 2022

राज्य पांवड्यावयलो राष्ट्रपीता महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा सकाळी 8.00 वरांचेर गांधी चौक, पोरणे गोंय हांगा जातलो. ते खातीर उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान 1 आनी 2 ऑक्टोबराक पोरण्या गोंयांत येरादारीत बदल करपाचो आदेश दिला.

1 ऑक्टोबराक सकाळी 10.00 ते 2 ऑक्टोबर दिसा कार्यक्रम सोपमेरेन ओल्ड गोवा मुखेल जंक्शन ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनामेरेनचो रस्तो येरादारीक बंद आसतलो. बाणस्तारीच्यान पणजे आनी पणजेच्यान बाणस्तारी यो-वच करपी अवजड वाहनां कदंब पठार बायपास रस्त्यान आनी हेर येरादारी बॉम जिजस बासिलिका चर्चीफाटल्या रस्त्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/595

Skip to content