ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाखातीर कुशळटाय चाचणी

उच्च शिक्षण संचालनालयातल्या ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाखातीर शॉर्टहॅण्ड आनी संगणक टंकलेखन कुशळटाय चाचणी ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा घेवपात येतली. पात्र उमेदवारांक कळोवणी पत्रां धाडल्यात आनी जाणून घेवपा खातीर http://dhe.goa.gov.in. ही व्हेबसायट पळोवची.

जर खंयच्याय उमेदवाराक 27 सप्टेंबर 2022 मेरेन कळोवणी पत्र मेळूक ना जाल्या तांणी उच्च शिक्षण संचालनालय, दुसरो माळो, एससीईआरटी इमारत, आल्त-पर्वरी हांगा 28 आनी 29 सप्टेंबर दिसा कामाच्या वेळेत संपर्क करचो. कॉल लेटर नाशिल्ल्या उमेदवारांक कुशळटाय चाचणी दिवपाक मेळची ना. तशेंच 29 सप्टेंबर 2022 उपरांत कसलोच दावो करपाक मेळचो ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/581

वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 सप्टेंबर 2022

ता. 29 सप्टेंबर 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही वास्को शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वास्को शाराचो कांय वाठार, नगरपालिका वाठार, भाजी मार्केट, नवो मार्केट आनी वास्को पुलीस स्टेशन वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/582

गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत अर्दवेळ एमई अभ्यासक्रमाखातीर प्रवेश

ता. 27 सप्टेंबर 2022

गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत तीन वर्सांचो अर्दवेळ एमई (उद्देगीक अभियांत्रिकी) अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमाक नवी दिल्लीच्या अखिल भारतीय तांत्रिकी शिक्षण मंडळाची मान्यताय आसा आनी गोंय विद्यापिठाकडेन सलग्न आसा. हो एमई कार्यक्रम खास करून गोंय राज्यांत काम करपी अभियांत्रिकी वेवसायिकांखातीर आसा.

अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्जदाराक दोन वर्सां कामाचो अणभव आसपाक जाय आनी खंयचोय अभियांत्रिकी पदवीधर आसपाक जाय. पद्व्युत्तर पदवी उमेदवार केंद्र अऩुदानीत आयआयएससी, आयआयटी, एनआयटी सारख्यो संस्थां, केंद्र आनी राज्य विद्यापिठांनी पीएचडी प्रवेशाखातीर पात्र आसा.

अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 30 सप्टेंबर 2022 आसा. प्रवेश अर्ज आनी नोंदणी खातीर www.gec.ac.in. ह्या व्हेबसायटीचेर भेट दिवची. चड म्हायती खातीर डॉ. सुरज राणे, प्रोफेसर आनी मुखेली, मॅकानीकल अभियांत्रिकी विभाग, गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मो. नं. 9890202390 वा ssr@gec.ac.in चेर संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/583

Skip to content