वास्कोच्या भूंय सर्वेक्षण कार्यालयाचे स्थलांतर

ता. 17 सप्टेंबर 2022

वास्को हांगाच्या सर्वेक्षण आनी भूंय नोदणी निरीक्षक कार्यालयाचे स्थलांतर पयलो माळो, सांता पेलेजिया बिल्डिंग, वास्को हांगा केला, हाची लोकांनी नोंद घेवची, अशें मालमत्ता आनी भूंय नोंदणी संचालनालयान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/546

Skip to content