वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 ऑगस्ट 2022

ता. 27 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन हॅल्थवे, केंद्र सरकार कॉलनी, एला क्रस्ट, धेंपो व्हिजन, शारदा मंदीर स्कुल, प्रिस्कॉन, परूळेकर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 27 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन तांबा, शेख हसन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/495

वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 ऑगस्ट 2022

ता. 27 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अंबिर्ण, आश्रम आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/496

Skip to content