वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑगस्ट 2022

ता. 20 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही मांडोप फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन मांडोप चार रस्ते, खेळामैदान, मड्डी, शनी मंदीर, ब्लास्को हॉल, मड्डाभाट, पाद्रेपिओ, धर्मापूर, फ्राडले, बेळ्ळे, कृजनगर, रेवोडा, कालवाडो आनी मांडोप पूल वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 20 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ग्रीनहिल वांठार, शांतादुर्गा देऊळ, सांगोल्डा पंचायत, ईशा अपार्टमेंट, शेट्ये कन्सट्रक्शन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/481

वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑगस्ट 2022

ता. 21 ऑगस्ट 2022 दिसा दिसा 11 केव्ही डॉ. विली डीटीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मुड्डावाडो, कोटलावाडो, गोलती, साळगांव पंचायत आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/482

Skip to content