वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 जून 2022

ता. 4 जून 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन काराभाट, बेलभाटे, कोनाल्डे आनी सरभोवतणाच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/399

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 जून 2022

ता. 5 जून 2022 दिसा 110/33/11 केव्ही वेर्णा आयडीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन 110 केव्ही सिप्ला, 33 केव्ही वॉटसन, 33 केव्ही कोकाकोला आनी 33 केव्ही लुपीन वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/400

Skip to content