नाविकांक कळोवणी

ता. 3 जून 2022

कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान बाणस्तारी पुलापोंदच्यान कुंभारजूवा कानालातल्यान येरादारी करपाक परवानगी मागिल्ल्या बार्जींक स्वताच्या जोखिमेचेर नेम आनी अटींक पाळो दिवन येरादारी करपाक परवानगी दिल्या. जुवारी न्हंयच्यान मांडवी न्हंय वटेन वचपी म्हाल भरिल्ल्या बार्जींनी भरतीच्या एक वर पयली कुंभारजूवा कानालातल्यान प्रवेश करपाक जाय आनी मांडवी न्हंयेतल्यान जुवारी न्हंय वटेन वचपी रिकाम्या बार्जींनी योग्य भरती आनी खोलायेचो अदमास घेवन कुंभारजूवा कानालातल्यान प्रवेश करचो. पुण म्हाल भरिल्ल्या बार्जींनी भरती-सुकतीचो वेळ पळोवन मडकयच्यान जुवारी न्हंयवटेन येरादारी करची, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान मागला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/398

Skip to content