वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 1 जून 2022

होंडा उद्देगीक वसणूकेत मे. हायलॅण्ड डिस्टिलरी प्रकल्पाखातीर नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 3 जून 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/391

Skip to content