वीज पुरवण खंडीत

ता. 31 मे 2022

ता. 2 जून 2022 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन करमळी कोंकण रेल्वे स्टेशन आनी विल्शा हॉटेल वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/385

Skip to content