वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2022

ता. 28 मे 2022 दिसा 33/11 केव्ही शिरोडा वीज उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन पंडगाळ, घोडपे, गंगानगर, तिरूमला, आयुर्वेद म्हाविद्यालय, वाजे, हळदय, मंडलेश्वर , काराय मळ, चर्च, काराय बाग, भलायकी केंद्र आनी झरीवाडो वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 28 मे 2022 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन फातर्पा-किटला पंचायत वांठार, मोरपिर्ला पंचायत वांठार आनी बाळ्ळी पंचायतीच्या काजू बुरिंग वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/364

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2022

ता. 29 मे 2022 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वाळशी, मुळगांव, मयते, मदलोवाडो, अस्नोडा, कैलासनगर, गणेश नगर, खोरिवाडो, पायपां फॅक्टरी, सेंट. क्लारा चर्च आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 29 मे 2022 दिसा 11 केव्ही पिर्णा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अडवळपाल, मेणकूरे, आमठाणे, धुमाशें आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/365

Skip to content