22 मे दिसा बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद

एनएच- 4 अ वयल्या बाणस्तारी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 22 मे 2022 दिसा सकाळी 6.30 ते 8.30 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/357

Skip to content