वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मे 2022

ता. 20 मे 2022 दिसा 11 केव्ही माशेल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गावडावाडो, भोमा, बेतकी खांडोळा, पालसरे, गणेशनगर, घाणो आनी झांबोळा वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/358

वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मे 2022

ता. 22 मे 2022 दिसा 11 केव्ही केपे आनी असोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन केपे नगरपालिका, आंबावली, पारोडा आनी अवेडे ग्रामपंचायत वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/359

Skip to content