उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल पुरस्कांर भेटोवपाच्या वेळेत बदल

ता. 9 मे 2022

कला आनी संस्कृती संचालनालयान 2021-22 वर्साखातीरचे गोंय राज्य उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी उत्कृश्ट ग्रंथपाल पुरस्कांर भेटोवपाच्या कार्यावळीच्या वेळेत कांय कारणाखातीर बदल केला. पाटो-पणजी हांगा संस्कृती भवनातल्या मल्टिपर्पज हॉलांत 10 मे 2022 दिसा सांजेच्या 4.00 वरांचेर आयोजीत करपात येवपी कार्यक्रमात हे पुरस्कांर भेटोवपात येतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/334

Skip to content