8 मे दिसा बोरी पूल येरादारीक बंद

ता. 6 मे 2022

एनएच-17 ब वयल्या बोरी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 8 मे 2022 दिसा सकाळी 6.00 ते 8.00 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/327

Skip to content