गोरवां सांबाळ सेवा खात्याची कॉल सेंटर सेवा

ता. 6 मे 2022

गोंय सरकाराच्या गोरवां सांबाळ आनी वैजकी सेवा संचालनालयान जखमी जाल्ली, शेणील्ली, सोडून दिल्ली पाळीव जनावरां, गायों-म्हशीं आनी हेर पाळीव जनावरांक आपतकालीन पशुवैजकी सेवा वा हेर कसल्याय मजतीखातीर केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम येवजणेखाला कॉल सेंटर सेवा सुरू केल्या. ही सेवा 24 वरां उपलब्ध आसतली. पुण सध्या ही सेवा सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरांमेरेन 8882254254/44 ह्या नंबराचेर उपलब्ध आसा. लोकांनी आपल्या जनावरांची वैजकी सेवा वा हेर मदतीखातीर कॉल सेंटराकडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/326

Skip to content