वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 मे 2022

ता. 7 मे 2022 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन मार्णा ग्रामपंचाय क्षेत्रांतल्या बामणवाडो, फर्नांडिसवाडो, सातेरी डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 8 मे 2022 दिसा 11 केव्ही मांद्रे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन सावंतवाडो, गावडेवाडो, दांडो, जुनासवाडो, भाईडवाडो,पेठेचोवाडो, बामणभाटी, गिरकरवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 8 मे 2022 दिसा 11 केव्ही मोरजी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन पार्से, आगरवाडो, चोपडे आनी मोरजी ग्रामपंचायत वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/321

Skip to content