25 एप्रीलाक संवसारीक मलेरिया दीस कार्यक्रम

ता. 20 एप्रिल 2022

संवसारीक मलेरिया दिसानिमतान भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमाखाला ता. 25 एप्रील 2022 दिसा सकाळी 10.15 वरांचेर पणजे मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत राज्य पांवड्याचेर कार्यक्रमाचे आयोजन केला.

मलेरिया रोगाचेर नियंत्रण हांडपाक उपाय सोदपा खातीर प्रत्येक वर्सा 25 एप्रिलाक संवसारीक मलेरिया दीस पाळटात. “Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives”. अशी ह्या वर्साच्या संवसारीक मलेरिया दिसाची संकल्पाना आसा. तशेंच मलेरिया दिसानिमतान राज्यांत साबार कडेन कार्यक्रमांचे आयोजन केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/278

Skip to content