वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 एप्रिल 2022

ता. 21 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन धेंपो मैदान, डॉकयार्ड, गंवडाळी चर्च, निकिताशा रियल्टर्स आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/271

वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 एप्रिल 2022

ता. 21 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही कुडचीरे फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुडचीरे गांव, देऊळवाडो, भटवाडी, सातेरकरवाडो, पलतडवाडो, तळीवाडो, नायंगिणी, पोडोसे, धाटवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही पिर्णा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वायंगण क्रशर मेणकूरे, आमठाणे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/272

वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 एप्रिल 2022

ता. 21 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही अंजूणा फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन झरी, चिवार, शापोरा, मुड्डेर, वागातोर पेट्रोल पंप, बाडे, आसगांव पंचायत वांठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/273

Skip to content