वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 एप्रिल 2022

ता. 22 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सापेर, श्रीपाद भाऊच्या घराकडलो वांठार, वाघ नगर, रिव्हर सायड व्हिव्ह, तांबा-शेख हसन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/276

Skip to content