भलायकी सेवा संचालनालयावतीन भलायकी तपासणी शिबीरांचे आयोजन

ता. 18 एप्रिल 2022

भलायकी सेवा संचालनालयान आझादी का अमृत महोत्सवानिमतान 19 ते 22 एप्रील 2022 मेरेन राज्यांत गट पांवड्याचेर भलायकी तपासणी शिबीराचे आयोजन केला.

ता. 19 एप्रीलाक मुळावे भलायकी केंद्र, धारबांदोडा, 20 एप्रीलाक समाजीक भलायकी केंद्र, सांखळी, 21 एप्रीलाक दीनदयाळ सभाघर, तुयें आनी 22 एप्रीलाक समाजीक भलायकी केंद्र, काणकोण हांगां गट पांवड्याचेर भलायकी तपासणी शिबीरां जातली.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, दंत म्हाविद्यालय, पंचायत संचालनालय आनी हेर सरकारी विभांगांच्या जोड पालवान भलायकी तपासणी शिबीरांचे आयोजन केला.

शिबीरात जनरल ओपीडी, स्त्रीरोगचिकित्सा, मेडिसीन, सर्जरी, इएनटी, दोळ्यांची तपासणी, ऑर्थोपेडिक, कातीचे रोग, दांत तपासणी, आयुष
ओपीडी आनी हेर भलायकी सेवा उपलब्ध आसतल्यो. तशेंच लोकांक आयुषमान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आनी हेर येवजणांची म्हायती दितले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/262

Skip to content