मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक ईस्टर सणाची परबीं

ता. 16 एप्रिल 2022

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक ईस्टर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या पुनरूत्थान स्मरणोत्सव दिसाची परबीं आनी शुभकामनां भेटयल्या. मुख्यमंत्र्यान खास करून क्रिस्तांव भावां-भयणांक ईस्टराच्या खुशालकायेच्या प्रसंगार परबीं भेटयल्या.

मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, ईस्टर हो जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनाचो दीस. जेजुक खुरसार मारले उपरांत तीन दिसांनी जेजू क्रिस्ताचो पुर्नजल्म जालो. हो दीस म्हळ्यार जीवीतान मरणाचेर मेळयिल्ल्या जैताचो दीस. ईस्टरान क्रिस्तांव भावांचे पास्कांचे दीस सोपता.

जेजू क्रिस्तान मानवजातीक मोग, दया, भावपण आनी भोगसणेची शिकवण दिल्या, जी आयच्या वायटानीं दुशीत जाल्ल्या संवसारात म्हत्वाची आसा. अडचणीत आशिल्ल्यांक मदत करप हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा, हाचो ईस्टर आमकां उगडास करून दिता. ईस्टर आमकां दया, परोपकार, जबाबदारी आनी भोगसणेची शिकवण दिता, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा.

जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनाचो दीस मनयताना मानवी जीणेतलो काळोख पयस जातलो, अशी आस्त आमी बाळगूया. आमी समाजीक कार्य आनी शांतीकाय-सलोख्याखातीर काम करून हो संवसार जीणेखातीर बरें स्थान करपाचो प्रयत्न करूया. ईस्टर सणातल्यान प्रत्येकाक पातकाचेर जैत मेळोपाक प्रेरणा मेळू आनी सगळ्यांच्या जीणेत चड शांतीकाय, भरभराट आनी खुशालकाय येव, अशें मुख्यमंत्री संदेशात म्हणटा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/260

Skip to content