काणकोणच्या विभाग वीज कार्यालयांक मोबायल नंबर

ता. 13 एप्रिल 2022

काणकोणच्या उपविभागीय वीज कार्यालयान गिरायकांक वीजेसंबंदीत कागाळीं नोंद करपा खातीर विभाग वीज कार्यालयांक मोबायल नंबर दिल्यात. चावडी-
7030951620, श्रीस्थळ- 7030951621, आगोंद- 7030951622 आनी पैगीण- 7030951623 . संबंदीत वाठारांतल्या गिरायकांनी हेल्पलायन नंबर- 1912 खेरीज वयल्या मोबायल नंबरावयल्यान संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/257

Skip to content