वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 एप्रिल 2022

ता. 13 एप्रिल 2022 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन धावजी, संजीव बर्फ फॅक्टरी, नुस्तेमारी प्रशिक्षण केंद्र, राहुल फुड्स आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/251

वीज पुरवण खंडीत
ता. 12 एप्रिल 2022

ता. 14 एप्रिल 2022 दिसा सांगे तालुक्यातल्या 11 केव्ही पणसामळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन सावडूमळ, पाजिमळ, बोरचीमळ, विकासनगर, उगें, फुटेमळ, चुडया, बाडेमळ, धीरगिणी, चिरेबांद, पणसामळ, तळे खण आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/252

Skip to content